Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die we, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen en wij aan onze bedrijfsadministratieve verplichtingen kunnen voldoen.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen we je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota - indien van toepassing - kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • jouw naam, adres en woonplaats
  • jouw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
  • de kosten van het consult